Borlänge Elektra

Miljö/kvalitet

På Falun Borlänge Elektra AB värnar vi om vår inre och yttre miljö. Vi ska tillhandahålla produkter och tjänster med bästa kvalitet samt genom val av leverantörer, produkter och arbetsmetoder sträva efter att minimera skadlig påverkan på människa och miljö.

Målsättningen med vår arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsmål är att medarbetarna trivs och att vi får nöjda och återkommande kunder, som ger oss själva ett lönsamt och uthålligt företag.

För att uppnå ovanstående ska vi:

– alltid leverera våra varor och tjänster i rätt tid enligt överenskomna villkor.
– engagera medarbetarna i ett ständigt pågående kundfokuserat förbättringsarbete.
– optimera våra transporter för att minska skadliga utsläpp.
– identifiera och efterleva lagar och andra krav som verksamheten omfattas av.
– utforma arbetsmetoder och processer för att hushålla med ändliga naturresurser samt minska vårt avfall så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.
– ha ett nära informationsutbyte med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter i strävan att ständigt förbättra våra resultat inom miljö och kvalitetsområdet.
– välja sådana produkter som inom ramen för effektiv funktion bidrar så lite som möjligt till föroreningar i både luft som vatten.

Vår Policy och mål ska ligga till grund för mätbara mål som följs upp kontinuerligt.