Borlänge Elektra

Borlänge Elektra -

Miljö/kvalitet

Inom Krylbo Elektra koncernen värnar vi om vår inre och yttre miljö. Vi ska tillhandahålla produkter och tjänster med bästa kvalitet samt genom val av leverantörer, produkter och arbetsmetoder sträva efter att minimera skadlig påverkan på människa och miljö.

För oss är det viktigt att uppmuntra medarbetarnas engagemang, samråd och medverkan. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.

Målsättningen med vår arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsmål är att medarbetarna trivs och att vi får nöjda och återkommande kunder, som ger oss själva ett lönsamt och uthålligt företag.

För att uppnå ovanstående ska vi:

– alltid leverera våra varor och tjänster i rätt tid enligt överenskomna villkor.
– engagera medarbetarna i ett ständigt pågående kundfokuserat förbättringsarbete.
– optimera våra transporter för att minska skadliga utsläpp.
– identifiera och efterleva lagar och andra krav som verksamheten omfattas av.
– utforma arbetsmetoder och processer för att säkerställa en god arbetsmiljö samt hushålla med ändliga naturresurser och minska vårt avfall så långt det är praktiskt och ekonomiskt
försvarbart.
– ha ett nära informationsutbyte med våra medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter i strävan att ständigt förbättra våra resultat inom miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöområdet.
– välja sådana produkter som inom ramen för effektiv funktion bidrar så lite som möjligt till föroreningar i både luft som vatten.

Vår Policy och mål ska ligga till grund för mätbara mål som följs upp kontinuerligt.

Som ett led i att säkra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet är vi från och med 29 oktober 2009 certifierade enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001 och sedan 27 januari 2020 certifierade enligt standarden ISO 45001.

Här kan du se våra certifikat